Privacyverklaring

PUUUR INTERIORS B.V.

PUUUR Interiors B.V. (hierna: “PUUUR Interiors”) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door PUUUR Interiors worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.puuur-interiors.nl (hierna: “de website”). PUUUR Interiors acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. PUUUR Interiors zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

PUUUR Interiors verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende vier wettelijke grondslagen:

 • 1. Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en PUUUR Interiors of uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

Van deze grondslag is sprake wanneer u een overeenkomst met PUUUR Interiors heeft gesloten of daarvoor contact met PUUUR Interiors hebt opgenomen.

In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, verwerkt PUUUR Interiors uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals een door PUUUR Interiors aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van producten, door PUUUR Interiors aan te wijzen externe monteurs voor het bij u monteren van producten en een online betaalprovider in geval van betalen via de website. Bovendien worden door PUUUR Interiors ontvangen orders doorgestuurd en uitgevoerd door zijn partner Puur op Maat B.V.

Indien u eens een overeenkomst met PUUUR Interiors hebt gesloten, mag PUUUR Interiors u zonder voorafgaande instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven over zijn productaanbod toesturen, e.e.a. mits deze berichten, gelet op uw kennelijke interesses op basis van (een) eerdere bestelling(en) bij PUUUR Interiors, redelijkerwijs relevant voor u kunnen zijn. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

 • 2. Een gerechtvaardigd belang van PUUUR Interiors.

Van deze grondslag is sprake bij:

 1. Het door PUUUR Interiors automatisch verstrekken van uw persoonsgegevens aan de door PUUUR Interiors ingeschakelde hostingpartijen die de exploitatie en het functioneren van de website mogelijk maken. Dit is nodig om de middels de website ontvangen persoonsgegevens op te slaan en om de website en e-mailvoorzieningen van PUUUR Interiors deugdelijk te kunnen laten werken;
 2. Het door PUUUR Interiors verstrekken van uw persoonsgegevens aan een accountantskantoor om de administratie en boekhouding van PUUUR Interiors te kunnen verzorgen;
 3. Het gebruik van programmatuur voor het verwerken en opslaan van de administratie en boekhouding van PUUUR Interiors;
 4. Het gebruik van chatsoftware om gebruik van de betreffende chatfunctie mogelijk te maken;
 5. Het gebruik van nieuwsbriefsoftware om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen toesturen;
 6. Het gebruik van reviewsoftware om uw eventuele review via de website te kunnen openbaren;
 7. Het gebruik van cloudopslagprogrammatuur voor het opslaan van onder meer persoonsgegevens.

De exploitanten van de hierboven bedoelde programmatuur/software slaan relevante persoonsgegevens op om de functionaliteiten van de programmatuur aan PUUUR Interiors te kunnen aanbieden.

In het kader van ‘gerechtvaardigde belangen’ verwerkt PUUUR Interiors uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de betreffende gerechtvaardigde belangen te dienen.

 • 3. Uw toestemming.

Van deze grondslag is sprake wanneer:

 1. U telefonisch, per e-mail of op welke andere wijze dan ook contact opneemt met PUUUR Interiors, of wanneer u zich inschrijft voor de ontvangst van nieuwsbrieven of digitale lookbooks of op de website een review plaatst. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt, zich inschrijft voor de ontvangst van nieuwsbrieven of digitale lookbooks of een review schrijft. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze;
 2. PUUUR Interiors uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken. In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien PUUUR Interiors meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal PUUUR Interiors u hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.

In dit kader verwerkt PUUUR Interiors uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen of uitvoering te geven aan hetgeen waarvoor u toestemming hebt gegeven.

 • 4. Een wettelijke verplichting.

Van deze grondslag is sprake wanneer PUUUR Interiors moet voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wat betreft het bewaren van facturen gedurende zeven jaren zoals door de wet voorgeschreven.

Toegang tot persoonsgegevens

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van PUUUR Interiors hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derde-partijen zoals hierboven bedoeld en met wie PUUUR Interiors persoonsgegevens deelt. PUUUR Interiors zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van PUUUR Interiors vallen, evenals door PUUUR Interiors ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover PUUUR Interiors de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal PUUUR Interiors de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als PUUUR Interiors, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Uw rechten

U heeft het recht om PUUUR Interiors te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij PUUUR Interiors een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die PUUUR Interiors verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt PUUUR Interiors u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. PUUUR Interiors zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door PUUUR Interiors slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. PUUUR Interiors legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door PUUUR Interiors, kunt u contact opnemen met PUUUR Interiors. PUUUR Interiors helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door PUUUR Interiors of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.


PUUUR Interiors B.V.

Einsteinstraat 57
1446 VE Purmerend
0299 - 841394
[email protected]